Lejekontrakt

AL-Teltudlejning

Elmevej 17, Ø. Brønderslev

9700 Brønderslev

Mobil: 40 10 45 72 - send evt. sms

post@al-telt.dk              SE-NR: 34 49 99 69

Pengeinstitut: Sparekassen Vendsyssel konto: 9070-1620589132

Lejekontrakt

Alle priser er incl. moms

Depositum på 10% af den samlede leje, dog minimum kr. 500 skal indbetales senest 8 dage fra kontraktens udstedelse. Lejekontrakten er først gyldig, når udlejer har modtaget depositum.

Lejer er erstatningspligtig imod hærværk af enhver art samt evt. mangler på telt og tilbehør. Det gælder også andet lejet materiale.

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, havari eller anden form for force majeure, som hindrer eller i væsentlig grad vaskeliggør opstilling af teltet m.m. er uden ansvar for udlejer så længe tilstanden varer.

I det omfang det er påkrævet, er det lejede telt godkendt af brandmyndighederne, ellers henstår det lejede telt samt inventar for lejers regning og risiko, indtil teltet er nedtaget og afhentet. Brandinspektørens godkendelsesplan ved opstilling af borde og bænke/stole bør nøje overholdes. Teltet kan opstilles i en afstand på mindst 10 m fra bygninger. For personelskade eller skade på genstande, der befinder sig i eller ved teltet, har udlejer ingen erstatningspligt.

Udlejer har intet ansvar i forbindelse med evt. beskadigelse af gas-og vandledning, telefon eller strømførende kabler, der måtte være nedgravet, hvor teltet skal stå. Ansvaret overfor offentlige myndigheder, tilladelser m.v. påhviler alene lejeren. I det omfang det er påkrævet, medfølger UD-lamper og paniklys til teltet mod betaling. Montering og afmontering af dette er lejers regning.

Alt affald skal være fjernet, borde og bænke/stole skal være rengjort inden teltet afhentes. Såfremt noget af det lejede materiale mangler eller er beskadiget ved afhentning, skal dette erstattes. Reklamationer skal ske inden det lejede benyttes. Såfremt der ikke aftalt andet, er betalingsbetingelserne NETTO KONTANT ved opsætning/selv afhentning. Alene kontraktens bestemmelser er gældende.

Alle mundtlige aftaler, som ikke er overført til kontrakten, annulleres samtidig med kontraktens underskrift.

Ved afbestilling senere end 10 dage efter kontraktdato, skal lejen betales med 30% af den samlede leje, incl. depositum. Lejekontrakten skal returneres inden 8 dage fra kontraktens udstedelse. Har vi ikke modtaget den retur indenfor denne frist, forbeholder AL-Teltudlejning sig ret til at udleje ovennævnte til anden side.